BELEIDSPLAN "OP WEG NAAR 2018" BELEIDSPLAN "OP WEG NAAR 2018"

Beleidsplan “Op weg naar 2018”
 
Hoofdstuk 1.    Inleiding.
Waarom een beleidsplan? Je moet het hebben, zo vraagt onze kerk, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wie lezen het? Gemeenteleden, visitatoren, nieuwe kerkenraadsleden, belangstellenden. Het is de leidraad voor het werk van de kerkenraad van 2014 tot 2018.
 
Uit het vorige beleidsplan (2008) sprak vooral de wens tot groei, met name groei in kerkgang. De huidige kerkenraad heeft dat realistischer willen bijstellen.
Verder leeft al lang de wens tot groei in  doordeweekse activiteiten. Die groei is gerealiseerd. Hier is een behoorlijk grote beweging van activiteiten ontstaan, deels missionair, deels verdiepend, deels pastoraal. De activiteiten worden bezocht door veel mensen, ook van buiten de gemeente. Hiertoe wordt steeds zorgvuldig de publiciteit gezocht. Ook de website versterkt deze groei.
 
Het is beleid dat de predikant extra aandacht besteedt aan gemeenteleden rond de dertig en hun jonge kinderen. Een ander speerpunt van beleid zijn de bijzondere kerkdiensten, die mensen van buiten de gemeente bij de dienst betrekken. Verder is de predikant intensief betrokken bij de vormingsactiviteiten. Zo ontstaan relaties met gemeenteleden, maar ook met mensen van buiten de gemeente.
 
Hoofdstuk 2.    Profiel: De Protestantse Gemeente Boxtel (PGB).
De protestantse kerk is in Boxtel gevestigd na het eind van de tachtigjarige oorlog: in 1649 is ds. Johannes Aelstius beroepen tot predikant in Boxtel. De kerk van de rooms-katholieke parochie werd door de protestantse kerk opgeëist en sinds die tijd werden daar tot 1799 de kerkdiensten gehouden. In dat jaar werd vervolgens de St. Petruskerk overgenomen door de rooms-katholieke commissie. Vervolgens heeft de gemeente een tijdje gezworven. Op 12 april 1809 heeft Lodewijk Napoleon geld toegezegd voor de bouw van een kerk voor Boxtel, Esch en Liempde. In 1812 heeft Hendrik Verhees de plannen klaar, maar is er door slechte beurskoersen onvoldoende geld beschikbaar. De kerk wordt daardoor korter, lager en smaller, en er wordt een goedkopere steen gebruikt. Op 20 december 1812 wordt de kerk in gebruik genomen als Hervormde Kerk.
In 1982 is in samenwerking met de gemeente Sint-Michielsgestel – Schijndel een Gereformeerde Kerk gesticht. Jarenlang is er sprake geweest van een ‘Samen op weg – gemeente’, waarin de verschillen tussen Hervormd en Gereformeerd geen enkele rol speelden. Op 28 november 2002 is door de classis besloten om de Gereformeerde Kerk te splitsen in een deel Sint-Michielsgestel, Schijndel en een deel Boxtel, Esch, Liempde.
Op landelijk niveau is in mei 2004 de formele fusie van hervormd, gereformeerd en evangelisch luthers bekrachtigd en is de Protestantse Kerk Nederland (PKN) ontstaan. Deze landelijke actie heeft in 2009 een vervolg gekregen met de oprichting van de Protestantse Gemeente Boxtel (PGB). Intussen is het kerkgebouw in 1995 ingrijpend gerestaureerd en is daardoor voor deze en toekomstige generaties veilig gesteld. Ook de nieuwe Schakel die in 2007 is opgeleverd, is een regelrechte aanwinst. Kerk en Schakel bieden gastvrij onderdak aan onze gemeente en andere gebruikers. In 2012 is het 200-jarig bestaan van het kerkgebouw gevierd met tal van aansprekende activiteiten.
 
De PGB heeft in januari 2014 494 leden: 64 geboorteleden, 189 doopleden en 159 belijdende leden. Er staan 79 mensen ingeschreven als mee-geregistreerden. Daarnaast hebben we nog 3 personen, die een blijk van verbintenis hebben gegeven. De actie Kerkbalans van 2014 gaf een lichte stijging te zien.
 
Hoofdstuk 3.    Visie
De bijbel is de bron waaruit wij als gemeente putten. God reist  met ons mee op onze levensweg en wij reizen met God. Soms voelen we ons krachtig en sterk in ons geloof, soms zijn we gefrustreerd en twijfelend. Vanuit een open houding tegenover de geloofsbeleving van alle gemeenteleden en anderen proberen we om gehoor te geven aan vragen, om ruimte te bieden, om elkaar te ontmoeten.
Zo willen we vorm geven aan een open gemeente, waar wij gevoed en getroost worden door het evangelie.
Hoe willen wij zijn? We citeren het vorige beleidsplan:
‘Een actieve, gastvrije en bruisende kerkgemeenschap waar iets van uitgaat. Een kerk waarin u zich thuis voelt. Een kerk die omziet naar mensen in nood, veraf en dichtbij. Dat willen we zijn.’.
 
Onze kerkgemeenschap staat er over het geheel genomen goed voor. Maar wij bezinnen ons op de organisatie voor de toekomst. Verbreding, verjonging en vernieuwing zijn noodzakelijk. Enerzijds is de maatschappelijke druk op gezinnen en alleen-gaanden hoog, door werk, kinderen, hobby’s en hypotheeklasten. Anderzijds is het geloven op gezag aan ernstige slijtage onderhevig. Toch willen wij de Bijbelse boodschap graag doorgeven aan de volgende generatie, omdat wij in ons leven hebben ondervonden hoeveel steun het “leven met God als reisgenoot” kan bieden.
 
Daarnaast biedt de Bijbelse boodschap perspectief op een betere samenleving, te beginnen in het klein in Boxtel, maar uitwaaierend in het groot over de wereld. Zo houden wij de hoop op een betere wereld levend. De maatschappelijke  thema’s Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping proberen wij gestalte te geven samen met andere organisaties. Vrede: door de Oecumenische Vredesdiensten en door het werk van het Interreligieus Platform (zie 4.1 en  4.3). Gerechtigheid: door het werk van de Commissie ZWO, van de Diaconie en van de Commissie Vorming (zie 4.2.a en 4.3) en ook door contact met de Gemeente Boxtel (zoals b.v. het overleg over WMO). Het thema Heelheid van de Schepping krijgt aandacht door het werk van de Commissie Vorming samen met Transition Town Boxtel. (zie 4.3)
 
Hoofdstuk 4.    Het programma van de gemeente.
Om dit visioen verder gestalte te geven werken wij langs meerdere sporen:
4.1       Aantrekkelijke kerkdiensten
4.2       Stimuleren en ondersteunen van  activiteiten
4.3       De rol van de kerk in de lokale gemeenschap en in de wereld  versterken en
            onderzoeken hoe samenwerking met andere gemeenten dit kan ondersteunen.
4.4       Aandacht voor elkaar. In stand houden van netwerken.
4.5       Cultureel gebruik van Kerk en Schakel.
 
4.1.      Eredienst: Aantrekkelijke kerkdiensten.
Op dit moment bezoeken gemiddeld 41 personen de kerkdienst en we willen dit in de komende jaren op hetzelfde niveau houden. Het handhaven van het aantal bezoekers is geen doel op zich. Met name de leeftijdsgroep 30 tot 60 willen wij meer bij de kerkdiensten betrekken. Wij willen onderzoeken, waar de grootste behoeften van deze groep liggen, wat verstaanbare taal voor hen is en wat hun levensvragen zijn. Het is van belang om een commissie te hebben voor bezinning op de toekomst van de eredienst
We werken aan:
4.1.a.    Kwaliteit.
Goede kwaliteit van de diensten: goede structuur, heldere boodschap, in goede sfeer met zorg gebracht.
 
4.1.b.   Preekvoorziening.
In 35% van de diensten wordt voorgegaan door de eigen predikant en in de overige diensten door een predikant van buitenaf. De preekvoorziening is in handen van een gemeentelid. Hierbij wordt rekening gehouden met reacties uit de gemeente.
 
4.1.c.    Oog voor de doelgroep
Bij doopdiensten, Kerst, Pasen en de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt de boodschap helder, eenvoudig en positief gebracht, zodat bezoekers het gevoel hebben welkom te zijn. Initiatieven zullen worden genomen om de  leeftijdsgroep 30-60 meer te betrekken bij de kerkdiensten. Voor de allerkleinsten is er enkele malen per jaar Kerk op Schoot.
 
4.1.d.   Bijzondere diensten.
Actief inzetten op bijzondere diensten zoals rondom Jesus Christ Superstar, Joseph, een Gospeldienst. Er is ruimte voor muzikale diensten en experimentele diensten.
De muziekdienst wordt samen met de protestantse gemeente Sint Michielsgestel-Schijndel georganiseerd, jaarlijks of tweejaarlijks. Er zijn ook tal van andere diensten met een bijzonder accent.
De laatste jaren is op de Goede Vrijdag een orde van dienst gevolgd waarin het lijdensverhaal uit het evangelie integraal wordt gelezen door meerdere lectoren, waarbij musici passende muziek spelen. De kerstnacht wordt gevierd in de vorm van een zangdienst, met veel muziek en zang en minder uitvoerige of geen overweging.
                                                                                                                      
4.1.e.    Zang en muziek.
Gedurende de dienst zingen we veel: onbekende liederen bij voorkeur met cantorij of oefening voor de dienst. Het gebruik van muziekinstrumenten, het optreden van zanggroep, cantorij of gelegenheidskoren kunnen de diensten verlevendigen. Het Nieuwe Liedboek wordt geïntroduceerd. De cantorij brengt, naast liederen die met de gemeente kunnen worden gezongen, ook liederen of zettingen voor koor van allerlei oorsprong. De  gemeente is bekend met diverse liederen uit de bundel Tussentijds, Zingend Geloven, Gezangen voor Liturgie, Alles wordt nieuw.
 
4.1.f.    Seizoensthema.
Om de samenhang te bevorderen is het zinvol om te werken met een thema voor het seizoen. Dit betreft  kerkdiensten  - zoals de starzondag-  en activiteiten (zie 4.2).
 
4.1.g.   Elkaar ontmoeten.
Ontmoetingsmomenten zijn wezenlijk, bijvoorbeeld bij ‘het koffiedrinken na de dienst’. Dit  bevordert het welbevinden van de gemeenteleden en de kennismaking met nieuwe bezoekers. De inrichting van Kerk en Schakel zijn daarbij van belang. We organiseren minstens eenmaal per maand koffie drinken en verder bij bijzondere diensten.
 
4.1.h.    Oecumenische diensten.
We nemen deel aan oecumenische vieringen, zoals de Vredesdienst in september. De herbergvieringen worden opgenomen in de afkondigingen, ook als deze plaatsvinden in Molenweide of elders.
 
4.1.i.     Stijlvolle versiering van de kerk.
Wekelijks staat er een boeket in de kerk, dat wordt weggebracht naar een gemeentelid.
In bijzondere diensten zoals met Pasen en Kerst hebben de bloemschikkingen een liturgische functie. In de kersttijd is de kerk versierd. Bloemencommissie  en diaconie werken hierin samen.
 
4.1.j.     Lectoren. Er is een groep lectoren, zij verzorgen schriftlezingen in elke dienst. De ervaringen opgedaan in de afgelopen jaren zijn zeer positief. Ook dit is een manier om gemeenteleden bij de eredienst te betrekken.
 
4.1.k.    Zangers en instrumentalisten. Onze kerkgemeenschap bevat veel talent op gebied van zang en instrument. We hebben een cantorij onder de leiding van een professionele dirigente. Verder zijn er gelegenheidskoren bij musical en gospel en bespelers van allerlei instrumenten. Ook jongeren spelen hun partijtje mee. Drie organisten ondersteunen de gemeentezang.


4.1.L.    Muziekinstrumenten. Er is in 2012 een nieuw orgel geplaatst, dat niet alleen geschikt is voor ondersteuning van de liedpraktijk, maar ook voor vrij orgelspel, voor samenspel met instrumenten en voor concerten. Behalve het orgel wordt ook de (elektronische) piano veel gebruikt, bij kinderliederen, bij veel cantorijstukken en bij gospel- en musicaldiensten. Aan de aanschaf van een nieuwe piano wordt gewerkt.
 
4.2       Activiteiten: Stimuleren en ondersteunen.
4.2.a.    Activiteiten georganiseerd door de Commissie Vorming
Lezingen, gesprek- en thema-avonden, onder andere ten aanzien van de wortels van het geloof, actualiteit of pastorale onderwerpen. Deze activiteiten van de Protestantse Gemeente zijn altijd open voor deelnemers van buiten de gemeente. De Commissie Vorming werkt daarom met een publiciteitsplan. Er zijn eenmalige bijeenkomsten en korte cursussen. In de praktische uitvoering van bijeenkomsten in de kerk biedt de activiteitencommissie ondersteuning. Er zijn ook doorgaande activiteiten die niet in de kerk plaatsvinden, zoals de leesgroep en de groep Wandelen en Bezinnen.
Regelmatig zoekt de commissie de samenwerking met bijvoorbeeld de Protestantse Gemeente Sint-Michielsgestel,  de boekhandel, Transition Town Boxtel en het vormingswerk van Kasteel Stapelen. Er ontstaat ook regionale samenwerking rond de Maand van de Spiritualiteit.
 
4.2.b.   Culturele activiteiten
De  PGB is vertegenwoordigd in een werkgroep voor klassieke muziek in Boxtel. Het kan zinvol zijn een commissie in te stellen voor de organisatie van concerten, exposities en andere culturele activiteiten. Culturele activiteiten en exposities hebben bij voorkeur ook enige uitstraling in de richting van de kerkdiensten.
Culturele activiteiten door derden zijn zeer welkom; hiervoor wordt een huurvergoeding overeengekomen. (zie ook 4.5)
 
4.2.c.    Bijbeltuin
Een commissie verzorgt de tuin rondom de kerk en streeft er naar bloemen en planten te laten groeien en bloeien die bijbelse betekenis hebben. Van tijd tot tijd is hiervoor aandacht in een kerkdienst of kerkelijke activiteit. De bijbeltuin is open voor publiek.
 
4.2.d.   Activiteiten voor vrijwilligers en kerkenraad.
Vele commissies zijn betrokken bij het gemeentewerk. Wat zouden we zijn zonder onze vrijwilligers? Voor hen wordt  een leuke en mogelijk ook nuttige activiteit georganiseerd, om het andere jaar. Hetzelfde geldt voor de kerkenraad: jaarlijks of tweejaarlijks wordt een bezinningsdag gehouden.
 
4.2.e.    Overige activiteiten.
De activiteitencommissie organiseert voor de senioren middagen voor ontmoeting en een feestelijke kerstmaaltijd.
Er is ruimte voor mensen van binnen en buiten de gemeente om initiatieven te ontplooien.
 
4.3.      Diaconaat / Kerk en samenleving: de rol van de kerk in de lokale gemeenschap en in de wereld versterken. Onderzoeken hoe samenwerking met andere gemeenten dit kan ondersteunen.
 
De diaconie, de ZWO-commissie en het interreligieus platform en hebben elk een eigen programma. Waar mogelijk en nodig ondersteunt de kerkenraad de activiteiten en zorgt in overleg met de betrokken commissies voor de nodige nieuwe impulsen.
 
4.3.a.    Een actieve diaconie.
De diaconie is er bij uitstek op gericht, om mensen te helpen die het op eigen kracht niet redden. Extra aandacht voor het armoedenetwerk, hulpverlening aan schrijnende gevallen en ondersteuning van bijvoorbeeld de St. Vincentiusvereniging. Er is een actieve samenwerking met de Voedselbank. De diaconie zet het bestaande beleid voort, waarbij “de boom in stand moet blijven en de vruchten gebruikt worden”. Daartoe heeft de diaconie een eigen begroting.
 
4.3.b.   Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO).
Voor acties buiten de grenzen, hebben we de ZWO-commissie. De voorkeur bestaat voor acties die geworteld zijn in onze eigen kerkgemeenschap of de lokale gemeenschap. Daarnaast wordt actief omgegaan met verzoeken om noodhulp. De inzameling van gelden voor de ZWO-commissie wordt op de gebruikelijke wijze voortgezet via kerkbalans.
 
4.3.c.    Interreligieus platform.
Een goede verstandhouding met andere kerkgenootschappen, zoals de rooms-katholieke en islamitische  gemeenschappen, dient te worden nagestreefd. Zie over oecumenische diensten par. 4.1.h.
 
4.3.d.   Contacten met omliggende gemeenten aanhalen.
In de komende jaren willen we contacten verkennen. Waar mogelijk versterken we elkaar.
 
4.3.e.    Een positieve grondhouding.
Willen we iets betekenen binnen de lokale gemeenschap en daarbuiten, dan zullen we goede initiatieven vanuit een positieve grondhouding moeten benaderen: open, gastvrij en vriendelijk.
 
4.4.      Pastoraat:  Aandacht voor elkaar.  In stand houden van netwerken.
Onze gemeente houdt nog steeds het jeugdwerk in stand. Dit wordt actief ondersteund door de kerkenraad. De ouders zijn bij de organisatie van het jeugdwerk betrokken.
 
4.4.a.    Kinderkerk PAKS (4-12 jaar) komt buiten de schoolvakanties elke week bijeen, tijdens de kerkdienst. De meeste kinderen komen tijdens de projecten van advent en 40-dagentijd, bij het Kinderkerstfeest en bij het Paasontbijt. Zij werken mee aan de Startzondag. Jaarlijks of tweejaarlijks is er een Kinderdienst, waaraan een catechese-project verbonden kan worden.
 
4.4.b.   De jeugd van 12-18 is niet eenvoudig bij de kerk te betrekken. De bijeenkomsten van Prokath tijdens de diensten zijn sinds 2013 beëindigd. Al enige tijd wordt getracht om hen met gezellige activiteiten te betrekken bij de kerk en bij elkaar. Dit noemt men wel ‘relatie-gericht jeugdwerk’. Vanuit de ouders is gevraagd om enkele malen per jaar iets te organiseren dat op deze leest geschoeid is, zoals een film, een barbecue, een ‘nacht zonder dak’. Om te komen tot nieuwe vormen van jeugdwerk wordt advies gezocht in de Classis en zo nodig bij JOP van de PKN.
 
4.4.c.    Pastorale zorg.
De pastorale basiszorg is in handen van predikant, pastoraal ouderling en de contactpersonen. Enige versterking is gewenst. Bij geboorte, doop, huwelijk, ziekte en overlijden is pastorale zorg beschikbaar. In geval van ernstige  ziekte kan met de predikant een ziekenzalving worden afgesproken. Een gespreksgroep voor dertigers wordt ondersteund door de predikant. De contactpersonen houden contact met ouderen en bezoeken nieuwe gemeenteleden. De coördinatie hiervan is in handen van de diaconie.
 
4.5       Cultureel gebruik van Kerk en Schakel. Exposities. Verhuur.
Ongeveer 10% van de inkomsten van ‘levend geld’ bestaat uit de verhuur van gebouwen. Aandachtspunt vormt de benodigde menskracht voor service en toezicht. Het streven is om dit cultureel gebruik voort te zetten en zo mogelijk uit te breiden.
 
4.5.a.    Verhuur.
Er gebeurt veel in en om Kerk en Schakel. Doordat ook derden nu meer gebruik maken van deze ruimten, onder andere door het  sluiten van burgerlijke huwelijken, vormt de verhuur hiervan een belangrijke inkomstenbron voor de PGB. De gehanteerde tarieven zijn ‘marktconform’ en afgestemd op tarieven van andere kerkgenootschappen.
 
4.5.b.   Gastvrij onthaal.
Onder ‘gastvrij onthaal’ verstaan we, dat al onze gasten kunnen rekenen op een open en vriendelijke ontvangst. De sfeer is ontspannen en bij de organisatie stellen we ons behulpzaam op, zodat bezoekers zich thuis voelen. Bij een toename van de activiteiten doen wij een beroep op gemeenteleden onder het motto ‘vele handen maken licht werk’.
 
Hoofdstuk 5.    Financiën en beheer.
5.a.      Een breed draagvlak voor een gezonde financiële basis.
Als de kerk gedragen wordt door een groep enthousiaste en betrokken mensen die de waarde van de kerk onderkennen, komt het met de financiën goed. Afhankelijk van de jaarlijkse opbrengst van Kerkbalans wordt de lijn uitgezet:
+          bij de Aktie Kerkbalans wordt in een folder bijzondere aandacht gericht op de activiteiten die de PGB door het jaar heen organiseert, ondersteund met foto’s.
+          om de basis breed te houden wordt uitschrijving niet actief bevorderd, maar wordt er naar gestreefd om randkerkelijken er bij te houden.
+          om de basis breed te houden worden kerkleden die zich nieuw vestigen welkom geheten met een bezoek, een gemeentegids en een nummer van Tertius; daarna volgen er nog twee, waarna het nieuwe kerklid gevraagd wordt of deze zich thuis voelt en belang stelt in verlenging van het abonnement op Tertius;
+          bij het realiseren van activiteiten  wordt nadrukkelijk nagegaan of er mogelijkheden zijn voor subsidieverlening.
+          de kerkenraad ontvangt 1 x per jaar een overzicht van de financiële stand van zaken.
+          de ledenadministratie wordt goed en nauwkeurig bijgehouden;
+          brieven aan leden zijn weliswaar zakelijk, maar vriendelijk van toon.
 
5.b.      Beheer van het archief:
Het beheer behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. Het statisch archief van voor 1980 is opgeslagen bij het Rijksarchief te ’s-Hertogenbosch. Al het overige wordt beheerd door een gemeentelid die geheimhouding heeft beloofd. Dit lopend archief bevat stukken die nog direct voor de kerkenraad beschikbaar zijn.
 
5.c.      Gebouwenbeheer.
Om de gebouwen ook voor de toekomst in goede staat te houden, worden voor het beheer van de gebouwen in de begroting voldoende middelen gereserveerd; onderhoud geschiedt op basis van de rapportage van de Monumentenwacht. Het dagelijks beheer, schoonmaken en onderhoud wordt verricht onder verantwoordelijkheid van het college van Kerkrentmeesters; de invulling van de kostersfunctie geschiedt bij toerbeurt door leden van de PGB.
 
5.d.      Beheer begraafplaats en huis aan het Ronduutje.
Het beheer valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie, waarbij het van belang is om beheer te doen plaatsvinden op basis van deskundig advies en met oog voor de toekomst: het beheer dient planmatig te worden aangepakt en met gevoel voor de aard van deze bijzondere plek te worden uitgevoerd. Gezien het bredere belang van de begraafplaats voor de Protestantse Gemeente Boxtel, verdient het aanbeveling om de kerkenraad over grotere ingrepen vooraf te informeren.
 
Hoofdstuk 6.    Communicatie.
6.a. Algemeen.
Kerkblad Tertius is het communicatiemiddel van en voor alle gemeenteleden. Actuele informatie wordt in de kerkdiensten afgekondigd. De website (www.pg-boxtel.nl)  bestaat sinds december 2011 en is met name bedoeld om geïnteresseerden de weg te wijzen naar onze gemeente. De commissie Vorming bereikt ook mensen van buiten de gemeente. Belangstellenden die zich hebben opgegeven krijgen mails over activiteiten in en om onze kerk.
 
6.b. Communicatie van het beleid
In Tertius wordt verslag gedaan van de kerkenraadsvergaderingen. Er zijn van Diakonie en Kerkrentmeesters jaarverslagen beschikbaar.
 
Het beleidsplan ‘Op weg naar 2018’ is door de kerkenraad geschreven op basis van de tekst van het vorige beleidsplan, ‘Op weg naar 2012’.
Het beleidsplan is tijdens dit proces besproken met enkele gemeenteleden met bestuurlijke kwaliteiten.
Vervolgens is het voorgelegd aan de gemeente tijdens het gemeenteberaad op 13 oktober 2014.
 
Hoofdstuk 7.    Kerkenraad
De kerkenraad spreekt de hoop uit, dat dit beleidsplan een basis legt voor de toekomst. De inspanning om dit alles te bereiken hoopt de kerkenraad te delen met vele commissies en andere vrijwilligers.
Het vinden van ambtsdragers wordt moeilijker, de kerkenraad wordt kleiner terwijl de verantwoordelijkheden niet afnemen. Gezocht wordt naar nieuwe manieren om taken te verdelen.
 
Hoofdstuk 8.    Prioriteiten voor 2014 en daarna.
 
8.a.      Sterk en zwak.
De gemeente leeft in al haar verscheidenheid  ‘voor het aangezicht van God’.
Als we om ons heen  kijken, wat valt op? De kerkenraad ziet als sterke punten:
 
+ de deelname van gezinnen aan Startzondag, Kinderkerstfeest, Paasfeest.
+ de belangstelling voor de middagen voor senioren en hun kerstmaaltijd.
+ de wekelijkse eredienst, goed van kwaliteit en gevarieerd van toon.
+ de positieve ontwikkeling van de vormings-activiteiten.
 
Zwakke punten zijn:
- de binding van jongeren in de leeftijd van de middelbare school.
- de deelname aan de kinderkerk tijdens  ‘gewone’ zondagen, zonder project.
- de deelname aan de kerkdiensten door kerkleden ‘midden in het leven’.
Deze 3 punten hangen samen.
 
8.b.      Prioriteiten en werkplan.
Als prioriteiten “Op weg naar 2018” zien wij:
 
1. Aanpassing van het bestuurswerk:  werken met minder ambtsdragers en herverdeling van taken. Oriëntatie en plan in 2014, uitvoering in 2015.
 
2. Een betere aansluiting bij de leeftijdsgroep in het midden in het leven, o.a. in de eredienst.
Onderzoek van de doelgroep en de leeftijdsopbouw van de gemeente in seizoen 2014/2015.
Nieuwe initiatieven in seizoen 2015/2016.
Een te vormen commissie eredienst kan deel uitmaken van dit proces.
 
3. Het beleid t.a.v. jongeren.
De protestantse gemeente houdt een bescheiden jeugdwerk in stand. Hiervoor blijft actieve ondersteuning door de kerkenraad nodig, soms voor de coördinatie en soms om de motivatie hoog te houden.
 
 
 
Dit beleidsplan is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van  18-09-2014
 
de scriba,                                                        de voorzitter,
w.g.                                                                w.g.

 
Hoofdstuk 1.    Inleiding.                                                                            
 
Hoofdstuk 2.    Profiel: De Protestantse Gemeente Boxtel.                           
 
Hoofdstuk 3.    Visie                                                                                    
 
Hoofdstuk 4.    Het programma van de gemeente.                                      
 
4.1.      Eredienst.                                                                             
4.2       Activiteiten.                                                                         
4.3.      Diaconaat / Kerk en samenleving.                                        
4.4.      Pastoraat                                                                             
4.5       Cultureel gebruik van Kerk en Schakel.                                
 
Hoofdstuk 5.    Financiën en beheer.                                                          
 
Hoofdstuk 6.    Communicatie.                                                                   
 
Hoofdstuk 7.    Kerkenraad                                                                           
 
Hoofdstuk 8.    Prioriteiten voor 2014 en daarna.    
                                      
 

 

terug